9:00صبح تا 5:00 بعد از ظهر

زمان پاسخگویی

21-26721971 98+

تلفن پشتیبانی

info@rainersco.com

ایمیل پشتیبانی

سیستم فیس کپ

در سیستم فیس کپ، قاب آلومینیومی دور شیشه وجود ندارد و شیشه
مستقیماً بر روی سازه کرتین وال قرار می گیرد و یک پروفیل نگهدارنده
که بر روی پایه لامل پیچ می گردد شیشه را نگه داشته و مانع واژگونی
آن می شود و نما را هم کاملاً آب بند و هوا بند می کند. روی این نگهدارنده هم درپو ش های متنوعی با عرض 5 سانتیمتر و طو ل ها 
و فرم های متفاوت نصب می گردد.